• ΟΑΕΔ: Συνοπτικός διαγωνισμός αποκατάστασης ζημιών 5 διαμερισμάτων του τ. ΟΕΚ στη Λάρισα

  ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔14/09/2017 - 12:29 | Author: Newsroom

  : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

  Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
  Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

  Τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών σε πέντε (5) διαμερίσματα του τ. Ο.Ε.Κ. στη Λάρισα”

  Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ

  Loading...