ΟΑΕΔ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος μίσθωσης αποθήκης στη Νάξο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔15/11/2017 - 15:50 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ο ενδιαφέρεται να μισθώσει αποθηκευτικό χώρο δι’ απευθείας συμφωνία, για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης αρχείων της Υπηρεσίας του ΚΠΑ2 Νάξου, σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 3 του άρθρου 53 και σε συνδυασμό του άρθρου 58 του Β.Δ. 266/1971, με αναζήτηση προσφορών από την Υπηρεσία και με ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού (portal), με τις προδιαγραφές που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 2214/53/01-08-2017 (ΑΔΑ:ΩΖΕΤ4691Ω2-ΡΧ6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

Ο αποθηκευτικός χώρος να έχει εμβαδόν 40 έως 70 τ.μ. και σε ακτίνα απόστασης που να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας. Θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων η επιφάνεια του αποθηκευτικού χώρου ευρίσκεται στη στάθμη του ισογείου, καθώς επίσης και τα ακίνητα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικές φθορές, έχουν καλή ποιότητα κατασκευής και διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο όπου απαιτείτε. Σε περίπτωση προσφοράς κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση δύο Πολιτικών Μηχανικών, για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα κινητά φορτία για τα οποία έχει υπολογιστεί αυτό. Η διάρκεια μίσθωσης να είναι για εννέα (9) χρόνια. Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και μετά θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, συν μία μονάδα. Ο μισθωτής όμως έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση μονομερώς και προ του χρόνου λήξης αυτής, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή τρεις μήνες πριν από την πρόωρη λύση της μισθωτικής σύμβασης. Το μίσθωμα να καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Το χαρτόσημο να βαρύνει εξ ημισείας τους συμβαλλόμενους.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές σε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους χωριστά, Τεχνικής προσφοράς (όπου θα επισυνάπτονται εγκεκριμένα σχέδια κατόψεων & σχέδια στατικών, από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο καθώς & εγκεκριμένο αντίγραφο της άδειας) και Οικονομικής προσφοράς, στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. στην Αθήνα, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος (Τράχωνες), Τ.Κ. 174 56, Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Στέγασης (γραφεία 229 ή 231).

Σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση προσφορών και πληροφορίες δίνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ., από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του (δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8 – Τράχωνες, γραφεία 229 & 231, τηλέφωνα 210 9989274 – 210 9989765), καθώς επίσης από την Υπηρεσία του ΚΠΑ2 Νάξου: (Δ/νση: στη Χώρα της Νάξου (περιοχή Γράττας) στο τέλος της παραλιακής οδού & σε απόσταση 300 μέτρων από το λιμάνι), τηλέφωνα 22850 24980, 22850 25366 & fax 22850 26632. Άλιμος 15-11-2017 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΥΛ. ΚΛΑΔΗΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral