ΟΑΕΔ: Επαναπροκήρυξη Ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτικής για την πρόσληψη στην ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔04/10/2017 - 12:13 | Author: Newsroom

: Επαναπροκήρυξη Ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτικής, για την πρόσληψη ωρομίσθιου  εκπαιδευτικού στην  ΠΒΜ  Λακκιάς Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) προκειµένου να
καλύψει τις ανάγκες του προγράµµατος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α)
ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, µονάδα επαγγελµατικής κατάρτισης εφήβων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και µαθησιακές δυσκολίες) σε ωροµίσθιο
διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστηµονικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν.
2643/98) για το σχολικό έτος 2017 – 2018, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυµούν και
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ΄ αριθµ
2145/33/08-07-2014 και τις τροποποιήσεις µε αριθµ. 2517/58/20-10-2015,
1738/42/20-06-2017, Αποφάσεων ∆.Σ. του Οργανισµού <<Περί Καθορισµού Κριτηρίων
Επιλογής του µε Σύµβαση Εξαρτηµένης Εργασίας Ορισµένου Χρόνου Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Επιστηµονικού εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της ΠΒΜ
Λακκιάς Θεσσαλονίκης του ΟΑΕ∆ και της σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών >>
τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ΠΒΜ που εγκρίθηκαν µε την υπ΄ αριθµ.
2120/32/01-07-2014 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ και την υπ αρθµ 2314/37/22-07-2014
τροποποίηση αυτής, την µε αριθµ. 1590/31/14-06-2016 απόφαση ∆.Σ περί πρόσληψης
της ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας, να υποβάλουν αίτηση από 05-10-2017 έως 10
10-2017 µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στην Γραµµατεία της παραπάνω Σχολής
για την δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωροµισθίου εκπαιδευτικού και
ειδικού εκπαιδευτικού επιστηµονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για
την κάλυψη των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων.

1) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.
2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.
3) ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.
4) ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΜΩΝ.
5) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2017-2018 και θα αφορούν την
ΠΒΜ Λακκιάς και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες.Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει µόνο ταχυδροµικώς ( συστηµένο ή
µε ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α.(∆/νση: Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης
T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη).
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στην ΠΒΜ
ΟΑΕ∆ Λακκιάς (πληρ: ∆/νση: ΟΑΕ∆ ΠΒΜ Λακκιάς Βασιλικών T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη,
τηλ: 23960-23201 και 23960-22720).
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (µη προσέλευσης µαθητών κτλ) δεν είναι
δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο δεν υποχρεώνεται να
προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει : 1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. 2. Να µην έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα όπως ο Νόµος προβλέπει. 3. Να µην είναι υπόδικοι 4. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 5. Να µην έχουν απολυθεί από τη θέση ∆ηµοσίου υπαλλήλου ή Ν.Π.∆.∆. 6. Να µην υφίσταται στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισµού από τη διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη 7. Να έχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΒΜ ΟΑΕ∆ ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ( πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ ) • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆Ε
Υποψήφιοι της κατηγορίας ∆Ε θεωρούνται υποψήφιοι µε πτυχίο ΙΕΚ µε πιστοποίηση, πτυχίο Α΄
κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελµατικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής
Σχολής, αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας, ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιµίας µε πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελµατικής Σχολής από τον αρµόδιο φορέα εάν δεν είναι
σαφής η βαθµίδα εκπαίδευσης ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Υποψήφιοι χωρίς πτυχίο τεχνικής η επαγγελµατικής σχολής µε αποδεδειγµένη διετή
επαγγελµατική η διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο που αιτούνται να διδάξουν.

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral