ΟΑΕΔ: Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ΕΠΑΣ Κοζάνης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔17/10/2017 - 14:28 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας ΕΠΑΣ Κοζάνης

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού προκειµένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου µε επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισµό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής, και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις  εκατό (%) στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση λιανική τιµή πώλησης του Υπουργείου Οικονοµίας,  Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού – Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ανά λίτρο κατά την ηµέρα  παράδοσής του, για την «Προµήθεια 70.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του ΚΕΤΕΚ  ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΠΑΣ) του Οργανισµού για το έτος 2017», αρµοδιότητας Περ/κής ∆/νσης Μακεδονίας και
χωρικής αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού  59.500,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 73.780,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόµενους την 30/10/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9,30 π.µ., να προσέλθουν στα γραφεία της Περ/κής ∆/νσης  Μακεδονίας, ∆ωδεκανήσου 10α Θεσσαλονίκη προς υποβολή σφραγισµένων εγγράφων προσφορών στην  Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών.

Πληροφορίες για τους όρους κ.λ.π. του συνοπτικού διαγωνισµού παρέχονται από το αρµόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιµη ηµέρα, από 8:30 π.µ – 14.30 µ.µ (Τηλ. 2313322522-20-25, Φαξ: 2310554415, email promthe@oaed.gr). Υπεύθυνος για Τεχνικά Θέµατα : ΜΠΙΤΑΡΗΣ Α., ΤΗΛ: 2313322522-20-25ΦΑΞ: 2310554415 Θεσσαλονίκη 17-10-2017 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Aναλυτικά εδώ

Loading...
  • europalso

    ideascentral