ΟΑΕΔ: Διαγωνισμός για τη φύλαξη του Οργανισμού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔02/10/2017 - 18:12 | Author: Newsroom

: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις : 1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 2. του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/ 6-12-2016) 3. του άρθρου 54 του Ν.4465/17 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017) 4. του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) , ιδίως των άρθρων 47, 118 & 119. 5. του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α/64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»6. του Ν. 4320/2015 (άρθρ.37) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) .7. του Ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,8. του Ν.4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 9. του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 10. του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 11. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 που τροποποίησε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ 15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 12. του άρθρου 35 N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), με τις οποίες ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ 13.του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ/Α/52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» και τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-042014).

 

14.του Ν. 4024/2011 (άρθρ.26) (ΦΕΚ/Α/226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,15. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 16. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”, και τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ 21-11-2013.17. του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ/Α/115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. 18.του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68/Α/20-3-07 καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν.3688/2008 (ΦΕΚ Α /163/5-8-2008) και τις διατάξεις του άρθρου 46 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α/163/4-9-2009). 19. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”20. του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 21. του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 22. του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 23.του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164/21-8-2017) Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις . 24. του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 25. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.26. του Π.Δ. 136/31-12-2011 (ΦΕΚ Β’ 267) «Περί καθορισμού κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο»27. του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).28. του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Π.Δ. 85/2012 & Π.Δ. 189/200929. του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄138) 30. του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/ 10-11-2005) και υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 31. της υπ’ αριθ. 190789/3.6.02 απόφασης του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 754/B/19.6.02,«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό. 191041/24-07-2003 Υ.Α του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 32.Tης οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 33.Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας.

 

 

34.της ΥΑ 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»35. της ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β/1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.». 36. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω37. Το με αριθμό 63627/15-9-2017 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑM:17REQ001959536). 38. την αρ 64241/18-9-2017απόφαση ανάληψης πολυετούς δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:ΩΡΗΑ4691Ω2-45Ψ)39. Τις υπ’ αριθ.1069/23/11-04-2017 & 2498/59/18-9-2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του για ένα(1) έτος με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες», συνολικού προϋπολογισμού «3.231.665,52 » € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «4.007.265,24» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) (2.671.510,16€ συνολικός προϋπολογισμός για ένα (1) έτος και 1.335.755,08€ προϋπολογισμός παράτασης για έξι (6) μήνες) . 40. την υπ΄ αρ. 2518/60/19-09-2017 απόφαση με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της προκήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ.

Loading...
  • europalso

    ideascentral