Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔15/07/2017 - 15:00 | Author: Newsroom

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου “νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, του Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, “με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναδιαρθρώνονται οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και θεσπίζεται γι αυτές νέο νομικό πλαίσιο. Με το νομοσχέδιο εισάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις τόσο στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία των αστικών συγκοινωνιών όσο και στην εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, καταργείται το υφιστάμενο “Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), εξαγοράζεται και τίθεται σε εκκαθάριση ο “Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΑΣΘ ΑΕ) και συστήνεται, στα πρότυπα λειτουργίας του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών εταιρειών του, ένας νέος ρυθμιστικός φορέας, ο “Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΕΘ ΑΕ) και ένας νέος εκτελεστικός του συγκοινωνιακού έργου φορέας οι “Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία” (ΑΣΥΘ ΑΕ)”.

Ακόμη όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, “οι αλλαγές που θεσπίζνται είναι αναγκαίες και επείγουσες, αφενός για την προσαρμογή προς τον κανονισμό της Ε.Κ. 1370/2007 “για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου και αφετέρου, για την προστασία της εθνικής οικονομίας, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία και τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη”.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τον κρατικό προϋπολογισμό μεταξύ άλλων προκύπτει:
1. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού 6 εκατ. ευρώ για την σύσταση της ΟΣΕΘ με ισόποση αύξηση του χαρτοφυλακίου του Ελληνικού Δημοσίου.

 

2. Δαπάνη από: α) τη χορήγηση επιδότησης κομίστρου στην ΟΣΕΘ, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου. β) την καταβολή τιμήματος στους μετόχους του ΟΑΣΘ για την εξαγορά αυτού από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά το συμψηφισμό των απαιτήσεων του Δημοσίου και των λοιπών δικαιούχων (Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, νομικών προσώπων κτλ) απέναντι στον ΟΑΣΘ
3. Ενδεχόμενη δαπάνη από α) τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΣΕΘ του ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κλπ) β) τη δυνατότητα επιχορήγησης των επενδυτικών προγραμμάτων της ΟΣΕΘ και των θυγατρικών της εταιριών, γ) τη σύσταση, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, της Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη αυτής.

capital

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral