ΑΣΕΠ: Υποβολή υποψηφιοτήτων για διευθυντικές θέσεις στα Δωδεκάνησα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔18/09/2017 - 17:07 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

– Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/2016) αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του (asep.gr).

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου
οργανικής μονάδας, οι εν λόγω υποψήφιοι Θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση και το
απαιτούμενο βιογραφικό σημείωμα, σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο
άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Κωλύματα υποψηφιότητας:
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε Θέση προϊσταμένου, υπάλληλος, στο πρόσωπο
του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του
ν.4369/2016 (Α’ 33).
Συγκεκριμένα:
α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή σε Θέση προϊσταμένου ούτε να
τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε
διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1
του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α’ 26) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε
πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ως άνω νόμου.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή σε Θέση προϊσταμένου, υπάλληλος που
αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία εντός ενός έτους από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται
από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει Θέση
υπεύθυνης δήλωσης.
Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών που αρχίζει την Πέμπτη 14
Σεπτεμβρίου 2017.

 

Μπορείτε να δείτε την – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

ΑΣΕΠ: Αναπλήρωση διοριστέων εκπαιδευτικών

Loading...
  • europalso

    ideascentral