Τροποποίηση της υπ’ αρίθ. Φ.11.2/4959α/8-9-2016 Απόφασής μας με θέμα: “Διαθέσεις Εκπαιδευτικών ” όπως ισχύει με την ανακοινοποίησή της στις 14-9-2016

🕔22/09/2016 09:22
Καστοριάς

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1566/85(ΦΕΚ 167/τ.Α΄) για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών σε άλλα σχολεία και την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας.
 2. Την αριθ. πρωτ. 28790/ΙΒ/7-8-2008 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Συμπλήρωση ωραρίου των Εκπαιδευτικών και οδοιπορικά έξοδα»
 3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 της Φ.353.1/1324/105657/Δ1(ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων … διδασκόντων».
 4. Το άρθρο 28 παρ 15 κεφ. ζ του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Β/θμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
 5. Την αριθ. 99350/Δ2/16-6-2016 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού έργου ……. 2017»
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Υπολογισμός του εβδομαδιαίου ωραρίου των εκπαιδευτικών»
 7. Την αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670/τ.Β΄/10-6-2016) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και την αριθ. 136680/Δ2/25-8-2016 (ΦΕΚ 2758/τ.Β΄/1-9-2016) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».
 8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, την κάλυψή τους με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, καθώς και τις ανάγκες της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σε ειδικότητες που μπορούν να διατεθούν σ’ αυτήν.
 9. Το αριθ. Φ.2.1/3363/14-9-2016 έγγραφο της Α΄/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς
 10. Την αριθ. 13η/7-9-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς
 11. Τις αναρρωτικές άδειες και τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας
 12. Τα από 16-9-2016 έως 19-9-2016 έγγραφα των Δ/ντών-Δ/ντριών, των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας

αποφασίζουμε

Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης, που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ή στην Α΄/θμια εκπαίδευση Καστοριάς, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !