Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων κλ. ΠΕ 05, 06, 07, 11, 16.01

🕔23/11/2015 15:00

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας έχοντας υπόψη του:

  1. Το N. 3848/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και 13 του Ν.1566/1985
  3. Το άρθρο 1 του Ν. 3194/2003
  4. Τη με αριθμ. πρωτ. 188504/Ε1/23-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΒΟ4653ΠΣ-Η6Θ) Υ.A. απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την οποία διορίστηκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ 05, 06, 07, 11 και 16.01 Γ’ φάση
  5. Την με αριθμ. 22/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928 τ. Β΄/14-4-2014)
  6. Το με αριθμ. 2/38854/0022/15-5-2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών»
  7. Τις ανάγκες της υπηρεσίας σε διδακτικό προσωπικό
  8. Τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, όπως εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια του ΠΥΣΠΕ

Αποφασίζουμε

την τοποθέτηση των παρακάτω αναπληρωτών εκπαιδευτικών από ανάληψη υπηρεσίας έως 21-6-2016 ως εξής:

Το Πλήρες Κείμενο της Απόφασης

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !