Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Αγγλικών στις Α’ και Β’ Τάξεις Δημοτικού

🕔09/08/2016 01:37
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Καθορίζουμε το Σπουδών για την εκμά- θηση της Αγγλικής στην Α’ και Β’ Δημοτικού Σχολείου ως εξής: 1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) για την εκμάθηση της Αγγλικής στην Α’ και Β’ Δημοτικού στηρίζεται σε επιστη- μονικά τεκμηριωμένες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2010-2014 στη διάρκεια συγχρηματοδοτούμενου έργου με το ακρώνυμο ΠΕΑΠ (Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία), το οποίο υλο- ποιήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης για παιδιά μικρής ηλικίας. Το έργο επέτρεψε: • την πιλοτική εφαρμογή και κατόπιν την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών ώστε να έχει την παρούσα μορφή • την a-posteriori εκπόνηση συνακόλουθων (παραδειγ- ματικών) Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για την Α’ και τη Β’ τάξη • την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (σε ψηφιακή και έντυπη μορφή) που αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς της τάξης και αναμορφώθηκε μετά την ανατροφοδό- τηση τους • την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης που λειτουργεί για να εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής, τους γονείς των μικρών μαθητών και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο (http://rcel.enl. uoa.gr/peap). 1.1 Γενικός σκοπός Το Π.Σ. του ΠΕΑΠ βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο υιοθετεί τη μαθησιοκεντρική γλωσσο- παιδαγωγική προσέγγιση στη χρήση της ξένης γλώσσας και αξιοποιεί…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !