Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4351/2015 για άδειες, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προϋπηρεσία αναπληρωτών και επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

🕔06/12/2015 21:00
Μπράτης

Τι προβλέπει ο νέος νόμος 4351/2015 για άδειες, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προϋπηρεσία αναπληρωτών και επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες , οι

Στις 2 του Δεκέμβρη ψηφίστηκε από τη βουλή ο Ν.

4351/2015 για τις «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τους μόνιμους και αναπληρωτές συναδέλφους, καθώς και για την επιλογή Διευθυντών εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:

Α. Τι προβλέπει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς

1. Η άδεια άνευ αποδοχών των μόνιμων εκπαιδευτικών εξισώνεται με αυτή των υπόλοιπων Δ.Υ. και γίνεται κατ' ανώτατο όριο μέχρι 5 έτη από 3 που ήταν μέχρι σήμερα (τροποποιείται άρθρο 16 του Ν 1566/85).

2. Καταργείται το Π.Δ 28/14 για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις.

3. Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται:

α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει,

β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.),

ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),

στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), καθώς και

ζ) στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον δύο (2) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !