Σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Δ/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

🕔18/11/2016 17:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ολιγομελή τμήματα Δ/θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες του , Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων, σας ενημερώνουμε ότι η έγκριση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση των ακόλουθων Υπουργικών Αποφάσεων:
1.

Υπ΄ αρ. πρωτ. 174432/Δ2/19-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΡ714653ΠΣ-0ΑΝ) Υ.Α. με θέμα «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού»
2. Υπ. αρ. πρωτ. Φ12/159571/Δ4/28-09-2016 (ΑΔΑ: 7Α1Κ4653ΠΣ-4ΘΞ) και Φ12/172443/Δ4/17-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΖΘ4653ΠΣ-ΗΓΡ) Υ.Α. με θέμα: «Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2016-2017 της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.»
καθώς και των αντίστοιχων αποφάσεων των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !