«Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών (13) Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

🕔02/09/2016 14:53
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Θέτουμε υπόψη σας τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 159 του Ν.3528/2007 (. 26 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ. 51 Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ. 54 Α΄), του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 12 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄), οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄. Με τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ. 684/Β/1988) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ.876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ. 562/Β/1990) και…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !