Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017

🕔19/07/2016 09:23
Καστοριάς

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄/31.5.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ. Των άρθρων 1 και 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄/7.4.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
δ. Του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
ε. Του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α΄/2.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως ισχύει.
στ. Του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
ζ. Του άρθρου 59, παρ. 17, όπως ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24.5.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
η. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/30.01.2013), όπως ισχύει.
θ. Του άρθρου 28, παρ. 2.α., 11 και 24 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17.9.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν,
ι. Του άρθρου 11, παρ. 2, υποπαρ. 12 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10.1.2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις».
ια. Του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α’/15.5.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
ιβ. Του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
ιγ. Του άρθρου 50 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
ιδ. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/8.6.2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις».

2. Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/Β’/17.4.2003 ) υ.α. με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 128005/Δ2/8.8.2014 (ΦΕΚ 2217/Β΄/13.08.2014) υ.α. με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
6. Την αριθμ. 93577/Δ3/12-6-2015 (ΦΕΚ 1148/Β΄/16-6-2015) υ.α. με θέμα: «Μετονομασία των εργαστηρίων Κηπουρικής, Κηπουρικής-Ανθοκομίας, Φυτικών-ζωικών προϊόντων, Βιολογικών Καλλιεργειών σε εργαστήρια Γεωπονίας-Τροφίμων-Περιβάλλοντος».
7. Την αριθμ. 106685/Δ3/29-6-2016 (ΦΕΚ 2087/Β΄/7-7-2016) υ.α. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων.
8. Το αριθμ. 105185/Δ3/28-6-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με θέμα: «Ερώτημα σχετικά με την πρόσληψη εκπαιδευτικών των επιμέρους ειδικοτήτων ενοποιημένου κλάδου ΠΕ18.01.50».
9. Το αρ. 9644/13-7-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσλήψεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με θέμα «Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 - 2017»
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50» να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 και δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !