Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

🕔01/12/2016 11:46
Καστοριάς

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
  3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών».
  4. Την αριθμ. Φ.350/81/197846/Ε3/21-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 66ΞΟ4653ΠΣ-6ΙΥ).
  5. Την ανάγκη συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι η θητεία όλων των μελών των εν λόγω Συμβουλίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Κ α λ ο ύ μ ε

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν.4342/2015(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/09-11-2015) και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) κατά περίπτωση, με θητεία που θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2017 και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. του οποίου θέλουν να οριστούν μέλη και να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να οριστούν αναπληρωτές των Προέδρων των οικείων Συμβουλίων θα πρέπει να υπηρετούν σε θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση και για τις δύο θέσεις (αναπληρωτή Προέδρου και μέλους του Συμβουλίου), εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για αυτές.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, εκτός όσων έχουν ορισθεί ως επιπλέον μέλη, (με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-05-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΑΔΑ: ΤΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) τακτικά και αναπληρωματικά, των εν λόγω Συμβουλίων, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 4327/2015.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !