ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

🕔30/09/2015 15:28

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

προκηρύσσει

την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας για διετή θητεία και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 30-09-2015 μέχρι και την Δευτέρα 05-10-2015.

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (έως 07-10-2015 )[…]

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη προτίμησης.

Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.

Αίτηση για την πλήρωση με επιλογή (3) θέσεων Διευθυντών στις ακόλουθες σχολικές Μονάδες

A/A ΔΗΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 5/Θ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
2 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4/Θ ΚΑΣΤΡΟΥ
3 ΤΑΝΑΓΡΑΣ 6/Θ ΣΚΟΥΡΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΔΩ

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !