Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου

🕔16/11/2016 02:32
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 2) Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Y.A. (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» 3) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71 τ.Α΄/19-5-2010) όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Γ΄του Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ.50/τ.Α΄/14-5-2015) 4) Την υπ΄αριθμ.Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων. 5) Την υπ΄αριθμ.2770/26-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου» 6) Την υπ΄αριθμ.Φ.361.22/146/152229/ Ε3 /29-09-2015 εγκύκλιο του Υ.Π.ΠΕ.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών - υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.» 7) Την υπ΄αριθμ.Φ.361.22/32/88447/ Ε3 /31-05-2016 εγκύκλιο του ΥΠ. Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την τοποθέτηση…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !