Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών (ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ)

🕔03/06/2016 10:14
Καστοριάς

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να στελεχώσει την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου τομέα Υποδομών και Μεταφορών που συστάθηκε με την αρ 49971/ΕΥΘΥ508/13.05.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’/1381/2016), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου ή αορίστου χρόνου από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και του Ν.4314/23-12- 2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) ως ισχύουν.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !