Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

🕔16/11/2016 02:27
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ71/τ.Α’/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) . 3. Τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) Κεφάλαιο Γ΄ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ». 4. Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 5. Την αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-2015) Απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων». 6. Το αριθμ πρωτ. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-05-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 7. Την αριθμ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 (ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 8. Το αριθμ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΥΝ465ΦΘ3-803) έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !