Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

🕔16/11/2016 02:23
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’): «Δομή και Λειτουργία της και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 2. τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α., (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ. Β΄) : «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», 3. τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ : «Επιλογή Στελεχών» του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/14-5-2014 τ. Α΄), 4. την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 (Φ.Ε.Κ. 915/20-5-2015 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων, 5. την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-2015 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1251/τ.Β΄΄) με θέμα «Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υπουργικής Απόφασης», 6. την υπ΄ αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ.», 7. την υπ’ αριθμ.Φ.361.22/166/170634/Ε3/26-10-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ για…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !