Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ι.Ε.Π. για σύναψη σύμβασης με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»

🕔28/07/2016 00:12
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» των Α.Π. 6, 8 & 9 του ΕΠ ΑΑΔ/ΕΔΒΜ, οριζόντια Πράξη, με MIS: 5001313. Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος την Πράξη με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS: 5001313, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020,ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) εξωτερικούς συνεργάτες, για κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης της ως άνω Πράξης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υπ' αρ. πρωτ.6113/26.07.2016 με ΑΔΑ Ω8ΠΛΟΞΛΔ-2ΧΞ Πρόσκληση.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης, με Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 και Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !