Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: «Λειτουργία ΕΠΑ.Λ κατά τις θερινές διακοπές»

🕔05/07/2016 01:57
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ.3 του Π.Δ 56/2016 ( ΦΕΚ 91/Α΄/15-5-2016) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2. Την με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄/16-10-2002) Υ.Α., «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ’ αρ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε μία ημέρα κάθε εβδομάδα, ως ημέρα λειτουργίας των ΕΠΑΛ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων μαθητών και εκπαιδευτικών ως εξής: Τρίτη : ΔΔΕ Έβρου (1Ο ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου, 1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας, 2Ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ορεστιάδας) Πέμπτη: ΔΔΕ Έβρου (1ο και 2ο, ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης, 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης ), ΔΔΕ Δράμας, ΔΔΕ Καβάλας, ΔΔΕ Ξάνθης, ΔΔΕ Ροδόπης . Σε περίπτωση που η παραπάνω ημέρα λειτουργίας του γραφείου συμπίπτει με αργία, το γραφείο λειτουργεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.3 του Π.Δ.56/2016…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !