ΟΛΤΕΕ- Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

🕔13/09/2016 02:07
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 08-09-2016 Αρ. Πρωτ.: 064 ΠΡΟΣ : κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό , Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ : 1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 3. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 4. Επαγγελματικά Λύκεια – ΕΠΑ.Λ. & Εργαστηριακά Κέντρα – Ε.Κ. 5. Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) 6. Εκπαιδευτικούς, MME ΘΕΜΑ : Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σχετ.: α) Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες »όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)β) Υ.Α. υπ’ αριθμ. Αρ. Πρωτ. 133977/Δ2/17-08-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/23-8-2016) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου » γ) Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) Σύμφωνα με το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) « Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες » όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην υποπερίπτωση ββ΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 6 και στο εδάφιο 4 αναφέρονται τα εξής: «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !