Οι νέες διατάξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση - Περιφερόμενες οργανικές στα ΕΠΑ.Λ.

🕔02/09/2016 15:31
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ψηφίστηκαν, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της , οι διατάξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, οι οποίες έχουν ως εξής: 1. Οι τομείς και οι ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων μπορεί να συνενώνονται ή να μεταφέρονται από Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο, όπως καθορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με την περίπτωση ια ́ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α ́193). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα των συνενωμένων ή μεταφερόμενων τομέων και/ή ειδικοτήτων μεταφέρονται στο Επαγγελματικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς τους τομείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη μεταφορά των οργανικών θέσεων στο Επαγγελματικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής οι τομείς και/ή οι ειδικότητες, και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο με τους συνενωμένους ή μεταφερόμενους τομείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης ια ́ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013(Α ́193) ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις μεταφερόμενες οργανικές θέσεις, διατηρούν την αρχαιότητα της τοποθέτησης, την οποία είχαν στο ΕΠΑΛ από το οποίο προέρχονται. Κατ’ εξαίρεση…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !