Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης

🕔11/11/2016 10:18
Κοζάνης

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 172877 /Δ3/17/10/2016 (ΑΔΑ: 7ΘΖ74653ΠΣ-15Γ) ΦΕΚ 3561/τΒ΄/ 4-11-2016 Υ.Α με θέμα: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !