Υποβολή δικαιολογητικών για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

🕔18/10/2016 08:39
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ύστερα από πλήθος ερωτημάτων και αιτημάτων από διοικητικούς υπαλλήλους, πρώην εκπαιδευτικών, σχετικά με την αναγνώριση τίτλου , πού είτε κατείχαν και δεν χρησιμοποίησαν για τον διορισμό και τη μετάταξή τους, είτε τον απέκτησαν αργότερα, ο οποίος ανταποκρίνεται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας από αυτόν στον οποίο κατατάχθηκαν -βάσει των διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ176 A) το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έγγραφο που υπογράφει ο ΓΓ Ιωάννης Παντής, κάνει γνωστά τα εξής: Όσοι υπάλληλοι εντάσσονται στην εν λόγω κατηγορία και επιθυμούν να μεταταχθούν σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας σχετικό αίτημα επισυναπτόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τυπικό προσόν της κατηγορίας ανώτερου κλάδου όπως προκύπτει από τις κατά αναλογία διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις γνησιότητας των στοιχείων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου). Για τις εν λόγω αιτήσεις θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 70 του νόμου 3528/2007 και της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ίδιου νόμου, που αναλύονται ως κάτωθι: παρ. 1, αρ. 70: « Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !