Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών

🕔01/12/2016 02:13
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Εγκύκλιος του Υπουργείου : ΘΕΜΑ: Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών Σχετικά έγγραφα : το από 27/9/2012 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Πρότυπο σύμΒασης αναπληρωτή πλήρους ωραρίου» και επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμβάσεως πλήρους ωραρίου. Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης της αναρρωτικής άδειας γενικά και της άδειας λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση) ειδικότερα ως χρόνου πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, σας επισημαίνουμε τα εξής: Τα παρελθόντα σχολικά έτη, ελλείψει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης όσον αφορά το ανώτατο όριο χορήγησης αναρρωτικής άδειας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και αναγνώρισης αυτής ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σε συνδυασμό με την επιεική στάση της Διοίκησης επί του θέματος, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αλόγιστης χρήσης αναρρωτικής άδειας από την πλευρά των εκπ/κών. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια αφενός το μη ορθό προγραμματισμό και τη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων, λόγω έλλειψης προσωπικού, και αφετέρου παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν μόρια πλασματικής προϋπηρεσίας τα οποία χρησιμοποιούν ως πραγματική για μελλοντική πρόσληψη ή διορισμό. Σας υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, ότι μόλις πρόσφατα έγινε δεκτό το αριθμ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !