ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών

🕔11/11/2016 09:09
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες θα καταβάλλουν τις αμοιβές των καθαριστών/καθαριστριών ή συνεργείων καθαρισμού στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε θέσεις (ΙΔΑΧ), το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θέτει υπόψη των Σχολικών Επιτροπών, τα ακόλουθα: Μετά την επεξεργασία των απαιτούμενων στοιχείων που υποβλήθηκαν και την διασταύρωση με συμπληρωματικά στοιχεία, σας γνωστοποιούμε ότι έχουν καταρτιστεί οι Συμβάσεις χρηματοδότησης, μεταξύ Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes/. Στις συμβάσεις χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών, περιλαμβάνονται οι αμοιβές των καθαριστριών, όπως ορίζονται στην με αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις αίθουσες κλασικού και για τις αίθουσες ολοημέρου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές - εργοδοτικές εισφορές, για το σύνολο των σχολείων της ευθύνης τους, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (ΙΔΑΧ). Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί σύμφωνα με την ροή χρηματοδότησης από το Υπουργείο, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό της κάθε Σχολικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στην Σύμβαση. Τηλέφωνo Επικοινωνίας 213 131 4671 e-mail: sxolikesepitropes@inedivim.gr Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes 1.Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία εκτύπωσης της Σύμβασης θα γίνει αποκλειστικά…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !