ΙΚΥ: Νέα πρόσκληση «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών»

🕔29/09/2016 10:23
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει προκηρύξει 289 υποτροφίες προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» 1ος κύκλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – () και το ελληνικό δημόσιο, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 125659/ΓΔ6/28-7-2016 ΚΥΑ. Οι υποτροφίες εντάσσονται στους ακόλουθους τρεις (3) επιστημονικούς τομείς: α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και αποσκοπούν στην εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως εικοσιτέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Οκτωβρίου 2016. Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά επιστημονικό τομέα και κλάδο, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια της υποτροφίας, οι όροι της και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή σελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014- 12-12-12-09-42/espa-2014-2020-metadidaktoriko . Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !