ΙΕΠ: «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

🕔06/11/2016 00:35
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, θα υλοποιήσει την Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313. Η Πράξη που από 28-09-2016 εντάχθηκε στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ αποσκοπεί, μέρχρι το 2019, στην ανάπτυξη (προμήθεια ή/και παραγωγή) προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (τάξεις Γ ́-ΣΤ ́ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με επιπρόσθετη χρήση και εφαρμογή του εν λόγω υλικού και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (από μαθητές των Ειδικών Σχολείων και των ). Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν με την υλοποίηση της Πράξης είναι οι εξής: -Προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) -Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) -Κινητικά προβλήματα -Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία -Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος -Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες -Προβλήματα διάσπασης προσοχής και συγκέντρωσης. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνει σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία απευθύνεται, ενώ η πλήρης προσβασιμότητα σε αυτό θα επιτευχθεί με κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνεται ακόμη η ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού που θα αφορά…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !