ΙΕΠ: Αξιολόγηση των υποψηφίων συγγραφέων των Διδακτικών Πακέτων Μαθηματικών για τις Β’ και Ε’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

🕔07/10/2016 10:05
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΙΕΠ, νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 15/12-05-2016 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ [ΑΔΑ: 60ΚΤΟΞΛΔ-794], όπως ανασυγκροτήθηκε με την 21/16-06-2016 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων Συγγραφέων των Διδακτικών Πακέτων Μαθηματικών για τις Β’ και Ε’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου για την υπ’ αριθμ. 4625/17-06-2016 [ΑΔΑ: ΩΠ7ΚΟΞΛΔ-ΓΚ3] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΕΠ, καλεί όλους τους υποψηφίους που έχουν ήδη κάνει αίτηση εμπροθέσμως, ήτοι μέχρι και τις 15/07/2016 και ώρα 23.59, όπως αναρτήσουν τα αντίγραφα των προσόντων τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σελίδες 3 και 4 της ανωτέρω Πρόσκλησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, ήτοι από την Πέμπτη 06/10/2016 έως και την Τετάρτη 12/10/2016 και ώρα 23.59 Σημειώνεται ότι: α) Η υποβολή των αποδεικτικών των προσόντων των υποψηφίων θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο ηλεκτρονικό σύστημα (Διαδικτυακή Πύλη e-IEP) (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/) με τους κωδικούς που χρησιμοποίησαν για την κατάθεση της αίτησής τους και συγκεκριμένα στον προσωπικό φάκελο των υποψηφίων στα αντίστοιχα πεδία (Εκπαίδευση – Κατάρτιση, Επιστημονικό έργο, Προϋπηρεσία) όπου οι υποψήφιοι καλούνται να αναρτήσουν ψηφιακά κάθε…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !