Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή»

🕔01/09/2016 12:14
Καστοριάς

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85/12.5.2016, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 35 του οποίου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 4393/2016 (Α΄ 106) και ισχύει, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν τις εφάπαξ παροχές και προβλέπουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !