Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ.Α΄/11-05-2016, σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

🕔13/05/2016 10:56
Καρδίτσας

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», ορίζεται ότι:

«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !