Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ.Α΄/11-05-2016, σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

🕔13/05/2016 10:56
Καρδίτσας

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε ο Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας , Έρευνας και Θρησκευμάτων», ορίζεται ότι:

«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !