Επιμίσθιο αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και υπαλλήλων στο εξωτερικό

🕔06/11/2016 00:39
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Καθορίστηκαν με Κοινή οι όροι , οι προϋποθέσεις καιη διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου σε υπαλλήλους αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. που είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό ως εξής: Α1. ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί Α ́/θμιας και Β ́/θμιας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι και συντονιστές εκπαίδευσης. 2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καθορίζεται με τη με αριθ.2/20801/0022/14.3.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 807 Β ́) και καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή. 3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας – η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος - και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της απόσπασης, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 4. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται και: α. Κατά το χρονικό διάστημα κανονικής άδειας που διανύεται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης, με εξαίρεση την κανονική άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, ακόμα και αν απασχολούνται και στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης για συμπλήρωση ωραρίου, όταν αυτή συμπίπτει με…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !