Επανατοποθετήσεις – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών

🕔22/09/2016 09:22
Καστοριάς

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.1 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
  2. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97 για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
  3. Την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Φ1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων… διδασκόντων»
  4. Την αριθ. 137201/ΓΔ5/25-8-2016 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Τροποποίηση της υπ. … προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες»
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Υπολογισμός του εβδομαδιαίου ωραρίου των εκπαιδευτικών»
  6. Την αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670/τ.Β΄/10-6-2016) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και την αριθ. 136680/Δ2/25-8-2016 (ΦΕΚ 2758/τ.Β΄/1-9-2016) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».
  7. Τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας και την εύρυθμη λειτουργία τους.
  8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, την κάλυψή τους με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
  9. Την αριθ. 14η/20-09-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

Αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων μας περιφερείας μας, ως εξής:

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !