ΕΟΠΠΕΠ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

🕔22/09/2016 11:19
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Και τους δικαιούχους να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4386/2016 (. 83 τ. Α’/11-05-2016), με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 17, του άρθρου 3 της υπ ́αριθ. ΓΠ/20082/2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/23-10-2012), και ειδικότερα την περίπτωση ββ), μία από τις κατηγορίες δικαιούχων συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι: «ββ) Όσοι είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β ́ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172/2005 (Β ́ 1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ− στασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών» Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις, προκειμένου να είναι ένας υποψήφιος δικαιούχος συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !