Ενεργοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ

🕔18/08/2016 16:57
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι εκπληρώθηκαν πλήρως και αίρονται και οι τέσσερις (4) εκ των προτέρων αιρεσιμότητες μετά από σχετικές εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - Τομέα Παιδείας του ΕΣΠΑ 2014-20 και αφορούν σε: Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1 Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: Προϋπόθεση είχε οριστεί η ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) εντός των ορίων του άρθρου 165ΣΛΕΕ Επενδυτική Προτεραιότητα 10.2 Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ιδιαίτερα για τα μειονεκτούντα άτομα: Προϋπόθεση αποτελούσε η ύπαρξη εθνικού και περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της ποιότητας αυτής Eπενδυτική Προτεραιότητα 10.3 Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !