Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. – Πληροφορίες

🕔30/11/2015 12:36
ΕΟΠΠΕΠ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

Πότε θα γίνουν Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.;

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (.) δημοσιοποιεί την προκήρυξη των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην κεντρική ιστοσελίδα του στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/, καθώς και στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ στη διαδρομή: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/anakoinwseisiek. Για να υποβάλλεται την αίτησή σας, θα πρέπει να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και να ακολουθήσετε τα βήματα όπως αναλυτικά περιγράφονται.

Ποιοι έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις;

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. και έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ).

Για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην κεντρική ιστοσελίδα του στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/ αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά ειδικότητα και Περιφέρεια.

Ο κάθε υποψήφιος υποχρεούται να παρακολουθεί τις σχετικές λεπτομέρειες που τον αφορούν με ατομική του ευθύνη.

Για τα ισχύοντα Θέματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη Θεματική ενότητα:

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. → Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων):

http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon

Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας Ι.Ε.Κ.

Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στα εκάστοτε Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων).

Για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Φυσικώς Αδυνάτων

Για θέματ

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Φ.Α.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
1.
Τυφλοί, ή όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας
στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή
είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας
στην όρασή τους τουλάχιστον 67%.
1. Δήλωση εξέτασης στην αίτηση
ως Φ.Α. στην αίτηση
2. Επισύναψη γνωμάτευσης, σύμφωνα
με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης
αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής
από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους
δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
2.
Κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%
μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με
τα άνω άκρα.
1. Δήλωση εξέτασης στην αίτηση
ως Φ.Α. στην αίτηση.
2. Επισύναψη γνωμάτευσης,
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά
σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας
της οικείας υγειονομικής επιτροπής
από την οποία προκύπτει ότι η
επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να
ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
3.
Σπαστικότητα των άνω άκρων.
1. Δήλωση εξέτασης στην αίτηση
ως Φ.Α. στην αίτηση.
2. Επισύναψη γνωμάτευσης,
σύμφωνα με το ισχύον κάθε
φορά σύστημα πιστοποίησης
αναπηρίας της οικείας υγειονομικής
επιτροπής από την οποία προκύπτει
ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό
να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
4.
Κάταγμα ή άλλη προσωρινή
βλάβη των άνω άκρων,
που καθιστά αδύνατη τη γραφή.
1. Δήλωση εξέτασης στην αίτηση
ως Φ.Α. στην αίτηση.
2. Επισύναψη Γνωμάτευσης
Δημόσιου Νοσοκομείου.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
5.
Δυσλεξία (η επίδοση δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω
ειδικής διαταραχής του γραπτού λόγου).
1.Δήλωση εξέτασης στην αίτηση
ως Φ.Α. στην αίτηση.
2.Επισύναψη Γνωμάτευσης από
τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες
Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή
Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης
και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή
πιστοποιημένων από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ).
με την οποία να πιστοποιείται ότι
είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων
με γραπτή εξέταση, λόγω δυσλεξίας.
Η γνωμάτευση αυτή ισχύει για τρία (3)
χρόνια από την έκδοσή της.
Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν
προκύπτει η αδυναμία της γραπτής
εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης
δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.
Οι γνωματεύσεις των Ιατροπαιδαγωγικών
Υπηρεσιών Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή Κέντρων
Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
(Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικών
Κέντρων (Ι.Π.Δ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα
μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
6.
Σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν
προβλήματα λόγου και ομιλίας
(δυσαρθρία, τραυλισμός).
1.Δήλωση εξέτασης στην αίτηση
ως Φ.Α. στην αίτηση.
2. Επισύναψη Γνωμάτευσης / Πιστοποίησης
την οικεία υγειονομική επιτροπή,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
(διερμηνέας νοηματικής) ή
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
7.
Προβλήματα επιληψίας, τα οποία
πιστοποιούνται από την οικεία
υγειονομική επιτροπή, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
1. Δήλωση εξέτασης στην αίτηση
ως Φ.Α. στην αίτηση.
2. Επισύναψη Γνωμάτευσης / Πιστοποίησης
την οικεία υγειονομική επιτροπή,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
(διερμηνέας νοηματικής) ή
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
8.
Διαταραχές του φάσματος
του αυτισμού
1. Δήλωση εξέτασης στην αίτηση
ως Φ.Α. στην αίτηση.
2. Επισύναψη Γνωμάτευσης από
τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες
Πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή
Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης
και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή
πιστοποιημένων από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ).
με την οποία να πιστοποιείται
ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των
γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω δυσλεξίας.
Η γνωμάτευση αυτή ισχύει για τρία (3)
χρόνια από την έκδοσή της.
Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν
προκύπτει η αδυναμία της γραπτής
εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης
δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.
Οι γνωματεύσεις των Ιατροπαιδαγωγικών
Υπηρεσιών Πιστοποίησης ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών του Υπουργείου
Υγείας ή Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης
και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) ή πιστοποιημένων
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Ι.Π.Δ) εκδίδονται
κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
(διερμηνέας νοηματικής)
*Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για θέματα φοίτησης σε Ι.Ε.Κ.

Για θέματα φοίτησης σε Ινστιτούτα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, καθώς και για ζητήματα πρακτικής άσκησης, διδάκτρων κ.ά. αρμόδια αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επικοινωνήστε μαζί τους ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ: http://www.gsae.edu.gr/el/.

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης

Στους επιτυχόντες και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό), χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου αντίστοιχα και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.

Για να σας χορηγηθεί η Βεβαίωση Πιστοποίησης, θα πρέπει να στείλετε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικό έντυπο Αίτησης για την έκδοση της Βεβαίωσης.

Οδηγίες για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Πιστοποίησης καθώς και το έντυπο της Αίτησης, το οποίο απαιτείται να συμπληρώσετε για την έκδοση της Βεβαίωσης, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω της διαδρομής: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. → Βεβαίωση Πιστοποίησηςhttp://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/2012-05-29-10-14-12.

Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μπορεί να αποσταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στην υπηρεσία του Πρωτοκόλλου, στο Fax: 210 2709142.

Εναλλακτικά μπορεί ν’ αποστέλλεται συμπληρωμένη ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: iek.aitisivevaiosis@eoppep.gr.

Οι αιτήσεις για Βεβαιώσεις Πιστοποίησης εισέρχονται στο φορέα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Οργανισμού, πρωτοκολλούνται και στη συνέχεια μεταβιβάζονται στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων για να απαντηθούν και να εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση με σειρά προτεραιότητας ανά αίτηση.

Οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης αποστέλλονται με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει αποστολή με courier, η διαδικασία είναι η ίδια αλλά με δική σας χρέωση.

Για το Δίπλωμα – Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το Δίπλωμα - Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Μπορείτε να παραλάβετε (τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού) το Δίπλωμα - Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τους εξής τρόπους:

Αυτοπροσώπως: Παραλαβή κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την αστυνομική σας ταυτότητα, είτε:

Μέσω εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου: Παραλαβή κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική ταυτότητα του ατόμου που θα παραλάβει, είτε:

Μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρίας ταχυμεταφοράς: Παραλαβή κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική ταυτότητα του υπαλλήλου που θα παραλάβει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).

Αναζητήστε τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού στη θεματική ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ http://www.eoppep.gr/index.php/el/contacts/phonecatalog.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Βεβαίωση ή το Δίπλωμα στο εξωτερικό;

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που χορηγούνται στους δικαιούχους, βάσει της θεσμοθετημένης διαδικασίας, πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση της Χάγης apostille) όταν χρησιμοποιούνται στις χώρες που εμπίπτουν στη σχετική σύμβαση της Χάγης.

Η Σφραγίδα της Χάγης είναι εκτός αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να θεωρήσετε πρώτα το γνήσιο της υπογραφής των υπογραφομένων από τον Πρόεδρο ή Δ/ντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εγγράφων, προκειμένου να καταστεί δυνατή από τα οικεία όργανα η επισημείωση σε αυτά της σύμβασης της Χάγης, όταν και όπου απαιτείται.

Για χώρες οι οποίες είναι εκτός Σύμβασης της Χάγης, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα επικύρωσης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής του Προέδρου Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Για Αναβαθμολόγηση – Επανεξέταση Γραπτού Δοκιμίου

Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η αναβαθμολόγηση - επανεξέταση του γραπτού δοκιμίου δεν επιτρέπεται πέραν της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 20 της ΚΥΑ2944/ΦΕΚ Β 1098/30-04-2014.

Μπορεί να υποβληθεί αίτημα για επίδειξη φωτοτυπίας του Γραπτού Δοκιμίουμέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων Πιστοποίησης.

Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την εν λόγω διαδικασία είναι το εξής:

Αναβαθμολόγηση - Επανεξέταση (παρ. 7 και 8, άρθρο 20, ΦΕΚ 1098/Β’/30.4.2014):

«7. Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο Βαθμολογητή, αποκαλύπτεται από τον Γραμματέα του Βαθμολογικού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου Βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες.

Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου Βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται από τρίτο Βαθμολογητή. Πριν από την αναβαθμολόγηση, ο Γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου Βαθμολογητή.

Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο στυλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών (3) βαθμών διαιρούμενο διά του τρία (3). Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των τριών (3) Βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0,5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι

8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται.»

Επίδειξη Γραπτού Δοκιμίου (παρ. 15, άρθρο 20, ΦΕΚ 1098/Β’/30.4.2014):

Όσοι από τους εξετασθέντες επιθυμούν να λάβουν γνώση του γραπτού δοκιμίου τους μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποί τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αίτηση για επίδειξη φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου τους.

Η επίδειξη της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου γίνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μετά την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το ζητήσει.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού δοκιμίου του και να κρατήσει εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του γραπτού δοκιμίου από τον ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.), καθώς και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών και αρμόδιος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερόμενος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ότι έλαβε γνώση του γραπτού δοκιμίου του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Οδηγίες για Αποτυχόντες και Δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες Εξετάσεις

Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 15, της υπ. αριθ. 2944/2014 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) - (Φ.Ε.Κ. Β΄1098/2014) ορίζεται ότι:

«Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.».

Για ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Τα αποτελέσματα Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. αναρτώνται στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους.

Οι συμμετέχοντες στις εκάστοτε εξεταστικές Περιόδους για να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/search-results-certification-examtraining-period .

Υπενθυμίζουμε ότι:

1) Στο πεδίο Α.Μ.Κ. «Αριθμός Μητρώου Καταρτιζομένου» εισάγετε τον αριθμό που αναγράφεται στη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), την οποία έχετε παραλάβει από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης - και ΟΧΙ τον Αριθμό Πρωτοκόλλου έκδοσης της Β.Ε.Κ.

2) Στα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ζητούνται οι 3 πρώτοι χαρακτήρες.

3) Στο πεδίο ΟΝΟΜΑ ζητούνται οι 2 πρώτοι χαρακτήρες.

Απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που καταχωρείτε. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε στη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού.

Σχετικά με την επιστροφή χρηματικού ποσού εξέταστρων

Βάσει του θεσμικού πλαισίου, ήτοι ΚΥΑ 2944 «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» - ΦΕΚ Β 1098 30 Απριλίου 2014 και τις τροποποιήσεις: http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/odigieseggafis-2 ισχύουν τα εξής:

Σύμφωνα με το Άρθρο 12: «Καταβολή - Μεταφορά – Επιστροφή Εξετάστρων»

  1. 1.Υποψήφιος ο οποίος απέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου εξετάστρου, προκειμένου να επανεξεταστεί.
  2. 2.Τα εξέταστρατων Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  3. 3.Μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά από αίτησή του στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τα εξέταστρα δύναται να μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.
  4. 4.Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  5. 5.Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι είναι στρατεύσιμοι, δεν χορηγηθεί άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο μετά από αίτησή τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αφού προσκομισθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε προγραμματιστεί η εξέτασή τους.
  6. 6.Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης της ειδικότητάς του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται διότι θεωρείται εκπρόθεσμη, τα δε εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Απώλεια Τίτλου

Απώλεια Τίτλου

Σε περίπτωση απώλειας πρωτότυπου τίτλου, αναζητήστε τη διαδικασία και αναλυτική ενημέρωση στο link: http://www.eoppep.gr/images/IEK/ekdosi_antigrafou_titlou_logo_apwleias.pdf

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !