Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων για την Ορθή και Ασφαλή Χρήση του Ποδηλάτου

🕔01/09/2016 14:25
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 123667/Δ2/26-07-2016 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (.) με το με αρ. πρωτ. 29/21-07-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για την Ορθή και Ασφαλή Χρήση του Ποδηλάτου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ACTIVEHELLAS με τίτλο «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια» σε Δημοτικά Σχολεία (τάξεις Δ’, Ε’ και Στ’), Γυμνάσια και Λύκεια, διάρκειας μιας (1) διδακτικής ώρας για την θεωρητική εκπαίδευση και μιας (1) διδακτικής ώρας για την βιωματική εκπαίδευση, για κάθε σχολικό τμήμα , υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) οι επισκέψεις στα σχολεία και η ενημέρωση των μαθητών να πραγματοποιηθούν ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των εν λόγω σχολείων και σχετική απόφασή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών, β) η συμμετοχή των μαθητών στις συγκεκριμένες ενημερώσεις να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιηθεί εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης ή σχολικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο πολιτιστικών θεμάτων ή με τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) η ενημέρωση των μαθητών να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !