Έγκριση Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας «Αειφορική Διαχείριση Λεκανών Απορροής Ποταμών»

🕔29/11/2016 13:35
Καστοριάς

Σε απάντηση του υπ` αριθ. πρωτ. 127038/Δ2/01-08-2016 εισερχόμενου έγγραφου και έχοντας υπόψη:
1.Τον Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2.Την υπ’ αριθ. 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
3.Την υπ’ αριθ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
4.Την υπ’ αριθ. 47587/Γ7/16-05-2003 (ΦΕΚ 693/τ.Β΄/03-06-2003), Y.A. με θέμα «Συνεργασίες ΥΠΕΠΘ, θεσμικών οργάνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολείων….. και μη κυβερνητικές οργανώσεις».
5.Την υπ’ αριθ. 66272/Γ7/04-07-2005 Υ.Α. με θέμα «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
6.Την υπ’ αριθ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».
7. Την υπ’ αριθ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με θέμα: « Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
8.Την υπ’ αριθ. 197109/Α1/4-12-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2654Β/τ. β’/9-12-2015) με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»
9.Τo υπ’ αριθ. 70 /8-7-2016 έγγραφο του ΚΠΕ Βελβεντού Σιάτιστας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Αειφορική Διαχείριση Λεκανών Απορροής Ποταμών», για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου είναι εννεαμελής, συνεδριάζει μία φορά ανά σχολικό έτος ή και εκτάκτως, εάν υπάρξει ανάγκη. Έχει την υποχρέωση της υποβολής ετήσιου απολογισμού δράσης του Δικτύου και οικονομικού απολογισμού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού Σιάτιστας.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !