Δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016

🕔26/08/2016 09:22
Καρδίτσας

Έχοντας υπόψη το από 02-06-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 239 του N.4389/2016 (.94 τ. Α΄/27-05-2016), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β΄ της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ. Α΄/11-05-2016) και υπέβαλαν αίτηση παραίτησης το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, δύνανται νομίμως, αποκλειστικώς για λόγους ουσιώδους πλάνης ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπό τους των νόμιμων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που αποτελούν αναγκαία και ρητή προϋπόθεση αποχώρησής τους από την Υπηρεσία, (βλ.Ε.Σ. Τμ.Ι Πράξεις 14, 74, 116/2012, καθώς και ΕΣ Τμ.Ι Πράξη 114/13, Γνωμ.Ν.Σ.Κ.356/2004, 453/2007, 45/2010, 178, 395/2012), να ανακαλέσουν την υποβληθείσα αίτηση παραίτησης έως 31-08-2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !