Διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαθημάτων επιλογής Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

🕔04/10/2016 22:23

04-10-16 Διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαθημάτων επιλογής Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Σε απάντηση των ερωτημάτων που δέχτηκε η υπηρεσία μας, σας γνωστοποιούμε ότι ως «Τομείς της Β’ τάξης που λειτουργούν στο σχολείο» (§ 2.1 του ανωτέρω σχετικού, σελ.

2) νοούνται οι τομείς ανά ΕΠΑ.Λ. που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (2079, τ.Β’) Υπουργική Απόφαση περί Καθορισμού Τομέων ανά ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ.20/120403/Δ4/16 (2423, τ.Β’) όμοιά της .
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !