Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (2η εγκύκλιος)

🕔11/08/2016 15:31
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Με τις διατάξεις του Π.Δ.69/2016 αποδεδειγμένη , αναγνωρίζεται αυτή που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλος κράτος της ΕΕ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα, δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ. 69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του ν. 4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση. Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται οι αιτήσεις των υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ, δεδομένου ότι θα προκηρυχθούν αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Ως προϋπηρεσία κατά την έννοια του Π.Δ. αναγνωρίζεται: α) η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή η απασχόληση με έμμισθη εντολή β) η εξαρτημένη μισθωτή εργασία. Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία πρέπει: α) να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, β) να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !