Διαθέσεις – Τροποποίηση Διαθέσεων των Εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο

🕔25/11/2016 14:26
Καστοριάς

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 14, του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 20 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/ τ. Α΄/10-06-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού … και λοιπές διατάξεις».
 1. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων … των διδασκόντων».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 33, περ. 5, του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
 3. Την αριθ. πρωτ. Φ.11.1/6391/9-11-2016 Απόφασή μας με θέμα «Διαθέσεις Εκπαιδευτικών… του Ν.4386/2016»
 4. Την αίτηση θεραπείας εκπαιδευτικού του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.
 1. Την με αριθ. πρωτ. 197709/Ε2/21-11-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017».
 2. Την ανάγκη κάλυψης και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της περιφερείας μας.
 3. Την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.
 4. Την αριθ. 18η/23-11-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

Αποφασίζουμε

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !