Διαθέσεις και Τροποποίηση Διαθέσεων Εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

🕔25/11/2016 14:26
Καστοριάς

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.1 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄).
 2. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97 για τις τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.
 3. Την αριθ. Φ353.1/324/105657/Δ1 (Φ1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων… διδασκόντων»
 4. Την αριθ. 137201/ΓΔ5/25-8-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Τροποποίηση της υπ. … προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες»
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Υπολογισμός του εβδομαδιαίου ωραρίου των εκπαιδευτικών»
 6. Την αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670/τ.Β΄/10-6-2016) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και την αριθ. 136680/Δ2/25-8-2016 (ΦΕΚ 2758/τ.Β΄/1-9-2016) Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄).
 8. Την αριθ. πρωτ. 163629/ΓΔ4/4-10-2016 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159)».
 9. Την με αριθ. πρωτ. 197709/Ε2/21-11-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017».
 10. To αριθ. πρωτ. Φ11.2/4762/24-11-2016 έγγραφο της Δ.Π.Ε. Καστοριάς με θέμα «Κάλυψη ωραρίου εκπαιδευτικού από διάθεση».
 11. Τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της περιφερείας μας.
 12. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας.
 13. Την αριθ. 18η/23-11-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.

Αποφασίζουμε

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !