Αυστηρές συστάσεις και οδηγίες για το ωράριο των υπαλλήλων των σχολικών μονάδων

🕔04/11/2016 09:47
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες παρακαλούνται ύστερα από τον απαραίτητο έλεγχο, να εκκινούν τις αναγκαίες πειθαρχικές διαδικασίες, εάν διαπιστώνουν ότι δεν τηρούν το των 40 ωρών εβδομαδιαίως. Την εντολή αυτή έδωσε εγγράφως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προς τις Περιφερειακές και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σημειώνοντας παράλληλα τα εξής: Α. Το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) έχει καθιερωθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α ́). Β. Επιπροσθέτως, με τις αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-08-2011 (ΑΔΑ 4ΑΜ7Χ-ΥΕΔ) και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις προς όλους τους υπόχρεους φορείς για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 3979/2011. Γ. Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει την αρ. 53339/Η/17-09-2013 εγκύκλιο με την οποία καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουν την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού τους (Γραμματείς και Επιστάτες), κυρίως μέσω της τήρησης παρουσιολογίου. Δ. Τα άρθρα 48 και 49 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α ́) ορίζουν το καθεστώς των κανονικών αδειών που δικαιούται ο δημόσιος υπάλληλος. Πέρα αυτών των αδειών ή λοιπών αδειών…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !