Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2016-2017.

🕔10/10/2016 16:31
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) και β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄). 2. Την μεαριθμ. πρωτ. 67520/E1/20-04-2016 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. 3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις σχετικές προτάσεις των αρμοδίων οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. Αποφασίζουμε Α. Αποσπούμε στα Πανεπιστήμια της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), όπως ακολούθως: Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ 1 576890 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2 577346 ΜΥΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3 190583 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4 161096 ΧΑΡΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5 592650 ΔΟΛΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !