Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

🕔22/09/2016 09:22
Καστοριάς

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 13, παρ. 20, περ. β΄ του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/10-06-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 31 του Ν.3848 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

  1. Την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων των Προϊσταμένων… και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τη με αριθμ. πρωτ. 135933/Ε1/23-08-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 137201/ΓΔ5/25-08-2016 όμοιά της.
  3. Τις αιτήσεις προτίμησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
  4. Την αριθμ. 13η/14-09-2016 Πράξη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αίτηση προτίμησής τους, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017, ως εξής:

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !