Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη των αναπληρωτών

🕔08/09/2016 13:01
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Δικαιολογητικά για τη συγκρότηση Π. Μ. αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών. 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ και Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ (Φωτοτυπία ΑΤΟΜΙΚΟΥ βιβλιαρίου Ασθενείας) 3. έγγραφο Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ) 4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (στο οποίο να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου) και φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας όταν υπάρχει (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου: το πτυχίο στην αλλοδαπή, επίσημη μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο Λυκείου) 5. Φωτοαντίγραφο του Μεταπτυχιακού (σε περίπτωση ξενόγλωσσου: το μεταπτυχιακό στην αλλοδαπή, επίσημη μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ). 6. Σεμινάριο 400 ωρών (όταν υπάρχει και μόνο για τις περιπτώσεις πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής) 7. Γνωματεύσεις: α) Παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) Ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών με βάση το παραπεμπτικό έγγραφο της Δ/νσης με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και η φυσική και ψυχική καταλληλότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα (σε περίπτωση αναπηρίας και το πιστοποιητικό της αναπηρίας) 8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου τράπεζας (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) όπου θα αναγράφεται καθαρά ο ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος. 9. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για κάθε έτος ξεχωριστά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή άλλους φορείς 10. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !