63 προσλήψεις στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

🕔04/04/2016 11:10
newsedu

Πρόσληψη προσωπικού εξήντα τριών (63) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) µηνών για τους φορείς Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 26 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !